چنانچه در عقد بیع شرط شود که پرداخت ثمن از سوی مشتری منوط به دریافت وجه از سوی شخصی معین باشد ، آیا چنین شرطی صحیح است یا خیر ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? با توجه به ماده ۳۶۲ قانون مدنی آثار بیعی که به طور صحیح واقع شده باشد ، به این قرار است : به مجر د وقوع بیع ، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود . چون با شرط موکول کردن پرداخت ثمن به دریافت از شخصی خاص ، مالکیتی برای فروشنده نسبت به ثمن در زمان وقوع بیع حاصل نمی شود . بنابر این چنین شرطی خلاف متقضای عقد است و باعث ابطال معامله می شود .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند