تصرف مستاجر پس از اتقضا مدت اجاره

16/09/1398
۰ نظر

????چنانچه مستاجر پس از انقضاء مدت اجاره همچنان به تصرفات خود در عین مستاجره ادامه دهد آیا موجر استحقاق دریافت اجرت المسمی و یا اجرت المثل را خواهد داشت؟

???? طبق ماده ۴۹۴ قانون مدنی عقد اجاره به محض انقضای مدت منفسخ می شود اگر پس از انقضای آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استیفای منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفای منفعت کرده باشد مگر این که مالک اجازه داده باشد که مجانا استفاده نماید.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند