چنانچه هر یک از طرفین معامله از انجام معامله پشیمان شود و یا خودداری نماید باید مبلغ سی میلیون تومان به طرف دیگر بپردازد . اولا: ماهیت حقوقی این عبارت چیست ؟ ثانیا : آیا به اعتبار این عبارت طرفین حق امتناع از فسخ معامله را خواهند داشت ؟ ثالثا : این عبارت تا چه زمانی معتبر خواهد بود ؟

16/09/1398
۰ نظر

۱) ماهیت حقوقی عبارت مذکور در قرارداد بیع ، شرط ضمن عقد است .

۲) در مواردی که در قرارداد بیع درج شود که پشیمانی هر یک از طرفین معامله مستلزم پرداخت وجهی به طرف دیگر باشد ، چنانچه بر دادگاه محرز شود که قصد طرفین از ذکر واژه پشیمانی صرفا دریافت وجه التزام است . باید ضمن فسخ عقد بیع طبق شرط عمل شود ولی چنانچه احراز شود این شرط برای تحکیم عقد بیع است این امر خللی به عقد بیع وارد نمی سازد .

۳) اعتبار شرط مذکور تا زمان اجرای آن باقی می باشد .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند