چگونه تشخیص دهیم یک سند ملکی جعلی است یا خیر ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? تشخیص سند جعلی از اصلی ، موارد بسیاری دارد و فقط سه نمونه زیر ذکر می گردد :
الف : انطباق حدود و مشخصات سند با واقعیت ملک : کسی که جاعل سند است معمولا موضوعات واقعی ملک را با نوشته سند اشتباه می کند . مثلا اگر ملکی یک بر داشته باشد احتمالا جاعل سند در قسمت حدود و مشخصات دو بر با مشخصات خود نوشته قید می کند که نشان از جعل سند است .
ب : تاریخ صدور سند با تاریخ خروج سند بایستی هماهنگی داشته باشد .
پ : شکل سند و نوشته های غیر عادی که خارج از عرف اسناد ملکی است احتیاط بیشتر را می طلبد .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند