چگونه می توان عقد جائزی را به صورت یک عقد غیر قابل فسخ در آورد ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? برای آن که عقد جائزی به صورت یک عقد غیر قابل فسخ در آید ، می توان آن را ضمن عقد لازم درج کرد .
در صورتی وکالت وکیل که یک عقد جائز است به صورت عقد لازم در می آید که وکیل ، ذینفع در وکالت (یعنی در موضوع وکالت) باشد .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند