گواهی حضور در چه صورتی صادر می شود ؟

16/09/1398
۰ نظر

???? دفترخانه معمولا تا پایان وقت اداری منتظر حضور طرف می ماند ، در صورت حضور نیافتن گواهی حضور شخصی را صادر می کند و این گواهی برای ارایه به دادگاه جهت اثبات تخلف طرف مقابل قابل استناد می باشد .

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند