???? چرا معامله به مال غیر به عنوان (ولایت) (قیومیت) و (وصایت) نافذ است؟

16/09/1398
۰ نظر

???? زیرا اشخاص مزبور سمت دارند وفق مقررات قانونی تنها معامله اصیل و اشخاصی که دارای سمت (نمایندگی) می باشند صحیح است اعم از این که نمایندگی آنان قراردادی (وکالت) و یا نمایندگی قانونی (ولایت قهری ، قیومیت) و غیره بوده باشد.

amlakefarzin

املاک فرزین اولین سامانه هوشمند املاک دماوند